Malikhaing Pagsulat Ng Komposisyon Bibliography Maker

Posted on by Tule

Bisa ng Paggamit ng Aklat sa Malikhaing Pagsulat sa Ikapitong Grado

Ana Nora M. Barrientes

Discipline: Education

 

Abstract:

Para sa isang manunulat, kinakailangang mahusay sa pag‐oorganisa sa mga detalye ng nais na susulatin dahil sa mga isinusulat masasalamin ang isang kakayahan, kasanayan at kahusayan sa pagpapahayag ng damdamin. Ito ang nagbibigay ng malaking pangangailangang ang mag‐aaral ay matutong sumulat sa paraang malinaw, makabuluhan, kawili‐wili, realistiko at nababatay sa katotohanan. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong patuloy na mahasa at matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng mga mag‐aaral sa bagong henerasyon sa pagsulat ng personal na pagsasalaysay, tula, at ng maikling kwento.
 

Inalam sa pag-aaral na ito ang bisa ang paggamit ng sanayang aklat sa malikhaing pagsulat.Ang one group experimental design ang ginamit dahil binibigyang-diin ng pamamaraang ito ang hinaharap at kung ano ang mangyayari. Ginamit din ang palarawang pamamaraan upang malaman ang kabisaan ng mga pamamaraang gagamitin ng mga guro sa pagtuturo ng malikhaing pagsulat sa Filipino. Upang masagot ang mga suliranin t-test for dependent samples ang ginamit.Ang VassarStats: Statistical Computation Website ang ginamit upang eksaktong makuha ang value ng t-test. Upang tanggapin o di tanggapin ang mga nakasaad na hinuha, ginamit ang p-value sa pagbibigay ng interpretasyon. Lumabas sa pag-aaral na mas mabisa ang paggamit ng sanayang aklat sa malikhaing pagsulatayon sa persepyon ng grupo ng tagasagot na may kinalaman sa pagsulat ng personal na pagsasalaysay/sanaysay, tula at maikling kwento.Batay sa kinalabasan ng pag-aaral malaki ang maitutulong ng sanayang aklat upang mapataas ang antas ng pag-unawa, kakayahang mapagana ang ideya, damdamin at malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral kung ang mga wastong hakbang o proseso sa pagsulat ay maituturo nang maayos gamit ang angkop na kagamitan na makatutulong sa paglinang ng kakayahan ng mga mag-aaral. Iminumungkahi ng pananaliksik na ito na pag-ibayuhin ang pagsasaayos ng mga aralin, pagbibigay ng mas marami pang pagsasanay na lalo pang hahasa sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsulat at higit sa lahat ang pagpapalimbag ng sanayang akalt na ito na isa sa magiging pundasyon ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral bilang tagapaghubog ng isang matalino, mapanuri, makatao at makakalikasang indibiduwal.


Share Article:


ISSN 1908-465X (Print)

Mailkling Kwento
Sa Pagtapos ng Ulan
ni Clarice Bea Sibumpan

Habang nag lalakad si Bea pauwi sa kanilang bahay ay napahinto siya sa isang paaralang elementarya ng kanilang barangay. Kung saan masayang niyang pinanuod ang mga naglalarong bata sa niapong tubig matapos ang ulan. Naalala niya noon nong kapanahunan pa niya ay dun din sila naglalaro ng kanyang ng mga kaibigan niyang sina Kim, Cath, Genecar, Fern at Paulo. Ng nagtungo na siya sa kanilang bahay ay di n'ya lubos m...

Continue Reading
Mailkling story In the end of the rain Of bea sibumpan While Bea is walking home in their house he stopped at an elementary school of their barangay. Where he was happy to watched the naglalarong children in niapong water after the rain. He remembered before when he was in his time, they also play his friends Kim, Cath, genecar, Fern and Paulo. When he had gone in their house, he will not think of those events that he will never forget. Because, since his father has been sick of his father is banned in that makiglaro and lumabs at home. It's a house and school only. He remembered that he always was laughing at him before, " hahahahaha, that's something to you! You're a crybaby, the ugly look!". Paulo, he tinuturi a cruel and bad friend to meet her. Apart from this bad attitude that he is always hurt. She is just thanking her cousin served its protector when it's a mother-API. Until they grow up to the various schools in the college there is no news in some of his friends except his cousin. Only news of those who know that he pakkukunan information. How many months will he end in the bs accountancy. In four years he studies in college is one who hasn't hesitate to courted him. And it's not in his plans. Bea plans to finish learning and find a job so is ready that he competed in the next stage in his life. Bea went to a botique at the front of the street to get. Choose a shall to come to graduation. With tumalisik mud by a car. It's angry that pinaghaham [as the door suddenly dropped the driver of a luxury vehicle, it's a massive and formal apologize to Bea, even if it's angry and it seems to have a look at him, but it's not a look at it, but not He can say it. " Bea? Are you? Oh, don't you know me? This is my paulo ". he hasn't met it because of the new form and bearing muscular, smooth skin and not like this before and dirty. " I am still unlucky with you?! (mad language of it) until now I'm still unlucky, check out! The spot and my stink!" immediately he turned back to Paulo and limakad away, and he is not matanggi in his own nagaguapohan in the young man. By Walking He Drew Paulo and aboard the car with a young man. Bea insists on not come but in the end has succeeded Paulo on the ride with Bea and with where it wants to bring. They went to botique where bea would go, choose Paulo clothes to change the lady. Bea has nothing done so he just wore the dress. Just a moment wants to go home by Bea, p [ero bade the young man he wants to deliver them to them. While the Paulo was driving he decided to go first to the school where he met bea and can't be hidden and maitanggi in himself long as he likes the. That's why they're always young and he always fighting because of his way to ignore it's ' Bea. He thought of himself that he doesn't like bea because he is fat. That's why he has changed his own. Hopefully someday he likes it. And he did not fail because he succeeded, they met bea in the panit way. " do you remember that? That is always kiyang against him..." Paulo said to Bea speaking. " of course, the always mp makes me cry, and you always laugh at me? Who is not, one that's why I don't want to be a child's dream of a child." then bea wants to speak the young man and tell the truth, but he's having difficulty. And he decided to deliver bea to their house. Bea has slept that night because he doesn't think Paulo Mendez is with him. It's at midnight the past he still can't sleep as stronger as his heart is getting stronger in the ' not reason. For Breakfast, he woke up many flowers in his room until he comes out. The young man faced the lady and gave a dozen flowers. Bea is amazed and it caused the cupboard. Can I court you? I know it was early but this way I am magpapakabuti to you, you will be a friend and I will not give up, and make it up to those who don't have a good Just let me court you."and at the end of the rain goes outside bea and watching the rainbow" even if you do not suitor, I will do that to you, even now I will also answer you. As long as a condition?" a lady's language." what's it?" Paulo. " as long as you will ask your courtship for me." From friends became love them Paulo and Bea.

Translated

Categories: 1

0 Replies to “Malikhaing Pagsulat Ng Komposisyon Bibliography Maker”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *